Regulamin imprez w miejsko-gminnej bibliotece publicznej w Radzyniu Chełmińskim

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Radzyniu Chełmińskim zwaną dalej Organizatorem;
 2. Poprzez imprezę rozumie się imprezy plenerowe, pikniki dla dzieci, wykłady otwarte, szkolenia, zajęcia aktywizacyjne, koncerty, spotkania autorskie, wieczory poetyckie oraz wszelkie inne wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Organizatora;
 3. Spotkanie organizowane w siedzibie biblioteki jak i poza nią są bezpłatne, obowiązuje wstęp wolny;
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. do odwołania;
 5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

 

ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. Organizator ma prawo nakazać opuszczenie imprezy osobom: • nietrzeźwym
  i zachowującym się niestosownie; • które z różnych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pozostałych uczestników imprez organizowanych przez Bibliotekę.
 2. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiłków poza poczęstunkiem przewidzianym w programie imprezy, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, używania telefonów komórkowych oraz ładowania sprzętu elektronicznego;
 3. W czasie trwania imprezy w Bibliotece, Uczestnik nie może korzystać ze zbiorów Czytelni. Użytkownicy wyrażający chęć korzystania ze zbiorów Czytelni zgłaszają ten fakt Bibliotekarzowi. Przegląd prasy lub księgozbioru w takim wypadku odbywa się w innym wyznaczonym miejscu przez bibliotekarza;

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 Nr 1000). Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię, nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzania szkoleń oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem;
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, dźwiękowego oraz filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych oraz promocyjno-marketingowych;
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na nieodpłatne utrwalanie swojego wizerunku w wyżej wspomnianym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez Organizatora, w szczególności strony www.bibliotekaradzyn.pl oraz profilu Biblioteki na portalu Facebook, w innych elektronicznych środach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w publikacjach Organizatora, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą ilustrować jedynie informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Uczestnik wyrażający chęć wykonywania fotografii, filmów czy nagrań dźwiękowych podczas imprezy, musi posiadać zgodę Wykonawcy na ich wykonanie oraz rozpowszechnianie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Wykonawcy wobec Uczestnika w kwestii praw autorskich oraz wykorzystanie powstałych w ten sposób materiałów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazywane przez wykonawców mają charakter edukacyjny lub rozrywkowy. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub wskutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie wydarzenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

ZMIANY TERMINU IMPREZY

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie imprez, zmiany wykonawcy oraz do zmian terminów imprez;
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości Uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu;
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy, zmiany jej terminu bądź wykonawcy dostępna może być na plakatach umieszczonych w Bibliotece, na stronie internetowej Biblioteki oraz na jej profilu na portalu Facebook;