Regulamin Czytelni Internetowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

 1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą społeczności lokalnej w celu udostępniania elektronicznych źródeł informacji oraz programów zainstalowanych na komputerach.
 2. Korzystanie z Internetu oraz innych programów jest bezpłatne.
 3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych i kulturalno-oświatowych (np. pisanie referatów, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej itp.).
 4. Użytkownik komputera zobowiązany jest do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. Nie należy wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc. W czytelni obowiązuje zakaz prowadzenia prywatnej korespondencji oraz korzystania z płatnych stron.
 5. Osoby korzystające z komputerów wpisywane są do zeszytu odwiedzin, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie do celów statystycznych.
 6. Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi 30 minut i może zostać wydłużony do 1 godziny w przypadku gdy nie ma osób oczekujących, a także w przypadku prowadzenia dogłębnych poszukiwań w sieci.
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie należy instalować innych programów i dokonywać zmian w już istniejących. Zabronione jest również kopiowanie na prywatne nośniki programów będących własnością biblioteki.
 8. Zabrania się także korzystania z komputera w celach zarobkowych i naruszających prawa autorskie twórców.
 9. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji u bibliotekarza na drodze zapisu.
 10. Bibliotekarz nie jest zobowiązany do stałej pomocy użytkownikowi podczas korzystania
  z komputera. Może pomóc przy wyszukiwaniu informacji, służyć radą, jeśli aktualnie dysponuje wolnym czasem. W czasie korzystania z komputera użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
 11. W Czytelni internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączenie do komputera słuchawek. Okrycia wierzchnie, teczki i plecaki należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym. Podczas korzystania z czytelni nie wolno spożywać posiłków i napojów.
 12. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzęt komputerowy. Wszelkie usterki lub nieprawidłowości pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 13. Za uszkodzenia mechaniczne wynikłe podczas pracy przy komputerze odpowiada finansowo osoba, która je spowodowała. Jeśli jest niepełnoletnia odpowiedzialność za powyższe ponoszą opiekunowie.
 14. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu.
 15. W razie nie przestrzegania niniejszego Regulaminu użytkownicy mogą być pozbawieni prawa do korzystania z Czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor M-GBP.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od 25.05.2018 r.

Dyrektor M-GBP w Radzyniu Chełmińskim
mgr Justyna Rosada