DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności strony Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim.

 • Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim. Zaleca się skorzystanie z oprogramowania OCR (np. PDFy).

Wyłączenia

 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Michałowski.
 • E-mail: bibliotekaradzyn@wp.pl.
 • Telefon: 56 6886079

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu – Chełmińskim
 • Adres: Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński
 • E-mail: bibliotekaradzyn@wp.pl
 • Telefon: 56 6886079

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim znajduje się na I piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, usytuowana jest przy ulicy Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, którego wejście główne mieści się od strony przybibliotecznego parkingu. Możliwe jest również dotarcie do lokalu biblioteki wejściem głównym Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w godzinach urzędowania (tj. 7:15 – 15:15).

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim ze względu na swoje usytuowanie, na I piętrze, bez windy, nie jest dostosowana do korzystania z niej osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Nie oznacza to jednak, ze osoby niepełnosprawne z dysfunkcjami narządów ruchu nie mogą korzystać z zasobów biblioteki.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Od kilku lat dla czytelników dostępna jest usługa „Książka na telefon”, gdzie pracownicy biblioteki dostarczają wybrane pozycje książkowe bądź inne materiały biblioteczne do miejsca zamieszkania osoby, która wyraziła taką potrzebę dzwoniąc pod nr tel. 56 6886079.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, inwersja kolorów),
 • możliwość powiększenia i pomniejszenia wielkości liter na stronie,
 • wyróżnienie linijki, regularna czcionka, inwersja kolorów
 • można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok