Regulamin korzystania z usług i zbiorów miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Radzyniu Chełmińskim

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:
1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. nr 85, poz. 539, z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1991 r. nr   114, poz. 493 z późn. zm.),
3. Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim nadanego uchwałą nr XXXIX/269/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
2. Działalność Biblioteki jest zgodna z:
1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
2. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24 poz. 83, z późn. zm.),
3. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. nr 88 poz. 439, z późn. zm.).

§ 2. PRAWO KORZYSTANIA

1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
b) wyrazić zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych, które wykorzystywane będą w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
4. Za czytelnika do 16 roku życia odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Gminy Radzynia Chełmińskiego korzysta z wypożyczalni po uprzednim uiszczeniu kaucji zwrotnej.
7. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
8. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu do tego przeznaczonym.
9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
10. Osoby nietrzeźwe nie mogą korzystać z wypożyczalni.

§ 3. WYPOŻYCZANIE

1. Jednorazowo wypożyczyć można do 10 woluminów (na uzasadnioną prośbę czytelnika można zwiększyć ilość wypożyczanych pozycji książkowych) na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może skrócić ustalany w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książki, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur, pojedyncze egzemplarze, na które jest duże zapotrzebowanie).
4. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 4. CZYTELNIA

1. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.
2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
3. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych jak i materiałów własnych, o których należy poinformować dyżurującego bibliotekarza.
4. Do czasopism bieżących czytelnik ma wolny dostęp.

§ 5. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien zwrócić też uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważenie uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania za zgubienie lub uszkodzenie lub zniszczenie książki przez czytelnika wynosi:
a) dla książek wydanych do 1989 roku nie mniej niż 30 zł (wskazane odkupienie tej samej pozycji – jeżeli jest taka możliwość)
b) dla książek wydanych po 1989 równowartość książki (wskazane odkupienie tej samej pozycji – jeżeli jest taka możliwość).

§ 6. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 pkt. 1 biblioteka może uiszczać opłatę.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, zobowiązany jest do zwrotu w ciągu 14 dni od daty otrzymania upomnienia.
3. Jeżeli czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia nie pobiera się od niego opłat za przetrzymywanie książek.
4. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawnymi.

§ 7. KAUCJE

1. Czytelnik, który nie jest stałym czytelnikiem biblioteki przy wypożyczaniu literatury regionalnej winien wpłacić kaucję w wysokości 30 zł. za jedną wypożyczoną książkę. Przy książkach o dużej wartości kaucja może wzrosnąć. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja stanowi dochód Biblioteki, a za wartość kaucji biblioteka zakupuje książki o tych samych tytułach (w przypadku dostępności). Jeśli nie ma możliwości zakupu tej samej pozycji, za nieodebraną kaucję biblioteka zakupuje inne pozycje książkowe.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, zwany dalej Dyrektorem; Dyrektor prowadzi operację przetwarzania danych osobowych.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pani Marlena Angowska, adres Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, telefon 56 6886079, e-mail: M.Angowska.bibliotekarz@wp.pl.
3. Dane osobowe pozyskiwane są w celu odzyskania udostępnianych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zniszczenia, w celu zabezpieczenia sprzętu komputerowego, kontroli nad procesami odbywającymi się w sieci internetowej, świadczenia usług informacyjnych oraz do celów statystycznych.
4. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (ustawowy wykaz danych podlegających przetwarzaniu przez biblioteki).
5. Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane poza granice Polski.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, zapomnienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy lub osoba wyraziła na to pisemną zgodę.
8. Dane osobowe użytkownika Biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu przez rok (okres ten może ulec wydłużeniu np. w przypadku nieuregulowanych zobowiązań wobec biblioteki).
9. Przy zapisie do Biblioteki dzieci i młodzieży do lat 16, do zbierania i przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
10. Klauzula informacyjna dla osoby, której dane dotyczą stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 9. SKARGI I WNIOSKI

1. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora biblioteki.

§ 10. PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony praw korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki.
3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych, nieuregulowanych postanowieniami regulaminu leży w kompetencji Dyrektora biblioteki.
4. Niniejszy Regulamin Korzystania z materiałów i usług Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Chełmińskim obowiązuje od dnia 25 lutego 2018 r.