Statut M-GBP

UCHWAŁA NR XXXIX/267/09
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 11 ust.
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz 668, z 2001r. Nr 129, poz 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984 i z 2004r. Nr 238, poz. 2390 z 2006r. Nr 220, poz 1600) uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/183/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Radzyniu Chełmińskim (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 marca 2009r. Nr 24. poz. 476 )

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn

U Z A S A D N I E N I E

Treść statutu należało dostosować do przepisu art. 15 i nast. ustawy O organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej – z dnia 25 października 1991r., z których wynika, że do instytucji kultury zalicza się m.in. biblioteki gminne, którymi kieruje dyrektor, a nie jak wcześniej kierownik.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

 Jan Michaliszyn

Załącznik do Uchway Nr XXXIX/267/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30 grudnia 2009r.

STATUT MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU .CHEŁMIŃSKIM

.§ 1. Miejsko Gminna – Biblioteka Publiczna w Radzyniu Chełmińskim jest samorządową instytucją kultury zwana dalej Biblioteką i działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z poźniejszymi zmianami),

2.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity z 2001r.
( Dz. U. Nr 142, poz. 1591b z póź. zmianami),

3.Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr13 ,poz. 123),

4.Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową Państwa (Dz. U. nr 106, poz. 668 z poźniejszymi zmianami).

.§ 2. 1. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, jakim jest Miasto – Gmina Radzyń Chełmiński.

2. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna posiada osobowość prawną.

3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

4. Siedzibą biblioteki, jest miasto Radzyń Chełmiński, a terenem działalności cała gmina.

5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.

6. Nadzór mertyoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

7. Biblioteka używa pieczęci okrągłej oraz podłużnej z nazwą biblioteki o brzmieniu: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna, 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

8.Biblioteka prowadzi 1 filię biblioteczną w Rywałdzie.

§ 3. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.

1. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

2) udostępianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej,

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibligraficznej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy,

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

7) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym,

8) prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego regionu,

9) biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska oraz polityki kulturalnej:

a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
b) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego,
c) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.

2. Biblioteka współpracuje z:

1) przedszkolakami, szkołami oraz pozostałymi placówkami i jednostkami działającymi na terenie gminy,

2) organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy,

3) innymi jednostkami kultury.

§ 4. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy.

1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

2. W bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi.

3. W miarę potrzeb mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością biblioteki.

4. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

5. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych resortów przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

6. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.

7. Przy Bibliotece może działać koło przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Pracowników zatrudnia, zaszeregowuje, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 5. 1. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym, w szczególności na:

a) wyposażenie,

b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup książek,

c) wynagrodzenia pracowników.

2. Biblioteka prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

3. Dyrektor corocznie składa jednostce nadzorującej roczne sprawozdanie finansowe z realizacji zadań zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych.

4.Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługii wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

5.Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe także:

a) dotacji z budżetu państwa,

b) z dochodów własnych,

c) z darowizn i innych źródeł.

§ 6. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Michaliszyn