Spotkanie z psychologiem

W ramach projektu grantowego „RAZEM-ZNACZY CIEKAWIEJ” realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna w Radzyniu, w sali OSP w Radzyniu Chełmińskim 15 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie motywujące uczestników projektu z psychologiem.

Projekt pod nazwą „RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” nr 2/2021/G/31 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”

Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis”