Spotkanie integracyjne

 

Spotkaniem integracyjnym (19 listopada) podsumowaliśmy projekt grantowy „RAZEM-ZNACZY CIEKAWIEJ”. W działaniu tym mogły uczestniczyć osoby spoza projektu zaproszone specjalnie na to wydarzenie przez uczestników projektu
Projekt pod nazwą „RAZEM – ZNACZY CIEKAWIEJ” nr 2/2021/G/31 współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR – Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”
Wsparcie na realizację projektu udzielono z LGD „Vistula-Terra Culmensis